Online Drug Information Portal

Chemist Shops in Hoshiarpur


# Shop Name Chemist Pharmacist License No. License Validity
30. JAN AUSHADHI CENTRE CIVIL HOSPITAL, HOSHIARPUR Navita Navita 26733-NB 26733-B 2014-12-19
502. ABHILASHI MEDICAL STORE Rajesh Kumar S/o Surinder Pal Rajesh Kumar S/o Surinder Pal 18843-NB AND 18843-B 2019-04-04
503. ANIL MEDICOSE Anil Kumar Rohit Sharma 1476-NB AND 1476 B 2016-12-31
504. AVTAR MEDICAL STORE 1. Avtar Singh 2. Sada Ram Ravinder Kumar 26690-NB AND 26690-B 2019-11-08
505. AVI MEDICAL STORE Rajan Aggarwal, Mrs.anu Aggarwal Rajan Aggarwal 18758-NB AND 18758-B 2019-03-15
506. AVTAR MEDICAL STORE ## Nil ## ## Nil ## 13361-NB AND 13361-B 2015-12-31
507. AVINASH MEDICOS Avinash Kumar Avinash Kumar 5343-NB AND 5343-B 2016-12-31
508. ASIAN MEDICAL STORE Ramesh Kumar Rimapl Vohra 11020-NB AND 11020-B 2017-12-31
509. ANU MEDICOSE Anuragh Jyoti Mahajan 9720-NB AND 9720-B 2017-12-31
510. AJAY MEDICAL STORE 1. Ajay Kumar S/o Sh. Raj Kumar 2. Maya Ram S/o Sh. Dhant Ram 3. Anita Sharma W/o Sh. Ashwani Kumar Ajay Kumar 4458-NB AND 4458-B 2017-12-31
511. ARBIND MEDICOS Arbind Kumar Khuttan Arbind Kumar Khuttan JD-180-NB AND JD-180-B 2017-02-02
512. ANMOL MEDICOS Jagjiwan Bharti Shital Anmol Jagjiwan Bharti 10910-NB AND 10910-B 2017-12-31
513. ARTI MEDICAL STORE Narinder Kumar Neesha Devi 4079-NB AND 4079 B 2016-12-31
514. AMAN MEDICAL STORE ## Nil ## ## Nil ## 17732-NB AND 17732-B 2018-06-29
515. AJAIB MEDICAL STORE Ajaib Singh Ajaib Singh 5822-NB AND 5822-B 2016-12-31