Online Drug Information Portal

Jan Aushadhi Centre


# Shop Name Chemist Pharmacist License No. License Validity
16. JAN AUSHADHI CENTRE MUKTSAR Mithu Singh Dhillon Mithu Singh Dhillon 26656-NB 26656-B 2019-10-25
17. JAN AUSHADHI CENTRE NABHA Prem Kumar Prem Kumar 28245-NB 28245-B 2016-07-05
18. JAN AUSHADHI CENTRE NAWANSHAHR Chander Shekhar Chander Shekhar HSP/115-NB HSP/115-B 2020-03-10
19. JAN AUSHADHI CENTRE SANGRUR Karanvir Kaur Karanvir Kaur SS 2020-01-01
20. JAN AUSHADHI CENTRE TARAN TARAN Shabnam Preet Kaur Malikdeep Kaur ASR/24-NB ASR/424-B 2017-01-08